Danh mục giống được công nhận

Stt Loài Tên giống Tác giả Quyết định
1 Keo lai TB03

Trung Tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp) và Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

3118 QĐ-BNN-TCLN 2000_IFTIB_45143.pdf
2 Keo lai TB05

Trung Tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp) và Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

3118 QĐ-BNN-TCLN 2000_IFTIB_64762.pdf
3 Keo lai TB06

Trung Tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp) và Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

3118 QĐ-BNN-TCLN 2000_IFTIB_43278.pdf
4 Keo lai TB12

Trung Tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp) và Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

3118 QĐ-BNN-TCLN 2000_IFTIB_79610.pdf
5 Thông caribe Xuất xứ: Carwell

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

3614.QĐ-BNN –KHCN ngày 8 tháng 8 năm 2001_IFTIB_28580.png
6 Thông caribe Xuất xứ: Byfield

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

3614.QĐ-BNN –KHCN ngày 8 tháng 8 năm 2001_IFTIB_62180.png
7 Thông caribe Xuất xứ: Poptun2

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

3614.QĐ-BNN –KHCN ngày 8 tháng 8 năm 2001_IFTIB_39328.png
8 Thông caribe Xuất xứ: Alamicamba

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy

3614.QĐ-BNN –KHCN ngày 8 tháng 8 năm 2001_IFTIB_81693.png
9 Thông caribe Xuất xứ: Poptun3

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

3614.QĐ-BNN –KHCN ngày 8 tháng 8 năm 2001_IFTIB_40981.png
10 Keo lá tràm Bvlt25

Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_52646.pdf
11 Keo lá tràm Bvlt83

Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_77572.pdf
12 Keo lá tràm Bvlt84

Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_56584.pdf
13 Keo lai BV10

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải

635999670981866250_IFTIB_12136.jpg
14 Keo lai BV16

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải

635999670981866250_IFTIB_58116.jpg
15 Keo lai BV32

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải

635999670981866250_IFTIB_84757.jpg
16 Keo lai BV33

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_96580.pdf
17 Keo lá tràm Bvlt85

Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_20904.pdf
18 Keo lai TB1

Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_89110.pdf
19 Keo lai TB7

Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_96563.pdf
20 Keo lai TB11

Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Lưu Bá Thịnh, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_54477.pdf
21 Keo lai BV75

Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, Hà Huy Thịnh và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_53368.pdf
22 Keo lai MA1

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

1998 QĐ-BNN-KHCN - 2006_IFTIB_44314.pdf
23 Bạch đàn lai UE24

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3905 QĐ-BNN-TCLN 2007_IFTIB_98854.pdf
24 Bạch đàn lai UE27

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3905 QĐ-BNN-TCLN 2007_IFTIB_60643.pdf
25 Bạch đàn lai UE3

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3905 QĐ-BNN-TCLN 2007_IFTIB_38629.pdf
26 Bạch đàn lai UE33

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3905 QĐ-BNN-TCLN 2007_IFTIB_64113.pdf
27 Keo lá tràm Clt7

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_50939.pdf
28 Keo lá tràm Clt171

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_37441.pdf
29 Keo lá tràm 1F

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_33242.pdf
30 Keo lá tràm Clt43

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_91266.pdf
31 Keo lá tràm Clt19

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_55875.pdf
32 Keo lá tràm Clt18

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_38217.pdf
33 Keo lá tràm Clt26

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Lưu Thế Trung và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3453 QĐ-BNN-TCLN 2010_IFTIB_95195.pdf
34 Keo lá tràm Clt57

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_80247.pdf
35 Keo lá tràm Clt64

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_20605.pdf
36 Keo lá tràm Clt98

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_29327.pdf
37 Keo lá tràm Clt133

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_23819.pdf
38 Bạch đàn caman C9

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_27352.pdf
39 Bạch đàn caman C159

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_66794.pdf
40 Bạch đàn caman BV22

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_92703.pdf
41 Bạch đàn caman C55

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2763 QĐ-BNN-LN_IFTIB_91797.pdf
42 Keo lá tràm 1E

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Lưu Thế Trung và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3453 QĐ-BNN-TCLN 2010_IFTIB_90268.pdf
43 Keo lá tràm 1C

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Đỗ Hữu Sơn, Lưu Thế Trung, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3453 QĐ-BNN-TCLN 2010_IFTIB_34545.pdf
44 Keo lá tràm Clt25

Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Lưu Thế Trung và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

3453 QĐ-BNN-TCLN 2010_IFTIB_48586.pdf,3453 QĐ-BNN-TCLN 2010_IFTIB_53364.pdf
45 Mắc ca OC

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Tân Văn Phong và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_29427.pdf
46 Mắc ca 246

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Tân Văn Phong và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_91916.pdf
47 Mắc ca 816

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Tân Văn Phong và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_42795.pdf
48 Mắc ca 849

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

2040 QĐ-BNN-TCLN - 2011_IFTIB_52685.pdf
49 Mắc ca 842

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_35045.pdf
50 Mắc ca Daddow

Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp)

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_73178.pdf
51 Bạch đàn lai UP35

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_90766.pdf
52 Bạch đàn lai UP54

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_73437.pdf
53 Bạch đàn lai UP72

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_95346.pdf
54 Bạch đàn lai UP99

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_33509.pdf
55 Bạch đàn lai UP95

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_94531.pdf
56 Bạch đàn lai UP97

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_70944.pdf
57 Bạch đàn urô 892

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_81172.pdf
58 Bạch đàn urô 1088

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_81552.pdf
59 Bạch đàn urô 821

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_76686.pdf
60 Bạch đàn urô 416

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_19200.pdf
61 Bạch đàn urô 262

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên

65 QĐ-BNN-TCLN 2013_IFTIB_32223.pdf
62 Keo lai BV71

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp

1458 QĐ-Cong nhan giong LN moi,3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_84003.pdf
63 Keo lai BV73

Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp

1458 QĐ-Cong nhan giong LN moi, mo rong vung trong_IFTIB_46780.pdf,3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_22250.pdf
64 Bạch đàn lai UP153

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_90493.pdf
65 Bạch đàn lai UP164

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_55863.pdf
66 Bạch đàn lai UP171

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_76554.pdf
67 Bạch đàn lai UP180

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_42243.pdf
68 Bạch đàn lai UP190

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_82987.pdf
69 Bạch đàn lai UP223

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_47996.pdf
70 Bạch đàn lai UP236

Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_51134.pdf
71 Bạch đàn lai PB7

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_65343.pdf
72 Bạch đàn lai PB48

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_75538.pdf
73 Bạch đàn lai PB55

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_17102.pdf
74 Bạch đàn lai UP68BB

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_82190.pdf
75 Bạch đàn lai UP69BB

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_71299.pdf
76 Bạch đàn lai UP75BB

Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống & CNSH Lâm nghiệp

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_48867.pdf
77 Bạch đàn lai UG24

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_65691.pdf
78 Bạch đàn lai CU98

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_51626.pdf
79 Bạch đàn lai CU82

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_99447.pdf
80 Bạch đàn lai UG54

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_11321.pdf
81 Bạch đàn lai UG55

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_29050.pdf
82 Bạch đàn lai TP12

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_58794.pdf
83 Bạch đàn lai TU104

Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hi

3893QĐ-BNN-TCLN 2016_IFTIB_15886.pdf
84 Keo lai BV376

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_28869.pdf
85 Keo lai BV586

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_96142.pdf
86 Keo lai BB055

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_52176.pdf
87 Keo lai BV523

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_28105.pdf
88 Keo lai BV584

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_45255.pdf
89 Keo lai BV434

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_75793.pdf
90 Keo lai BV350

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_21501.pdf
91 Mắc ca A38

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Trần Đức Vượng, Phan Đức Chỉnh và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_58796.pdf
92 Mắc ca A16

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Trần Đức Vượng, Phan Đức Chỉnh và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_56935.pdf
93 Mắc ca QN1

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Trần Đức Vượng, Phan Đức Chỉnh và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

QD 761 cong nhan giong cay LN 2019_IFTIB_11928.pdf
94 Keo lai X101

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Sâm, Phạm Xuân Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc Hồng và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Quyet dinh CNG Keo 3x, Keo lai, Keo la tram 2020_IFTIB_46264.pdf
95 Keo lai X102

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Sâm, Phạm Xuân Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc Hồng và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Quyet dinh CNG Keo 3x, Keo lai, Keo la tram 2020_IFTIB_14596.pdf
96 Keo lai X201

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Sâm, Phạm Xuân Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc Hồng và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Quyet dinh CNG Keo 3x, Keo lai, Keo la tram 2020_IFTIB_98372.pdf
97 Keo lai X205

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Sâm, Phạm Xuân Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc Hồng và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Quyet dinh CNG Keo 3x, Keo lai, Keo la tram 2020_IFTIB_13824.pdf
Stt Tên loài Tên giống Tác giả Quyết định