CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp được quy định tại Quyết định số 3128/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (chọn đơn vị trong sơ đồ để biết thông tin chi tiết)

Sơ đồ cơ cấu tổ chức