BÀI BÁO

Danh sách bài báo đã xuất bản

Tên bài báo
2018
Chi Quynh Nghiem, R. A. Griffin, J. L. Harbard, C. E. Harwood, Son Le, Kien Duc Nguyen, Bon Van Pham
2018
Nghiem, QC and Griffin, AR and Harwood, CE and Harbard, JL and Le, S and Price, A and Koutoulis, A
2018
Đỗ Hữu Sơn, Võ Đại Hải, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên
2018
Nguyễn Hữu Sỹ, Trần Thị Thanh Thùy, Triệu Thị Thu Hà, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên và các cộng tác viên khác
2017
Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Hoàng Nghĩa
2017
Son Le, Christopher, E. Harwood, A. Rod Griffin, Son H. Do, Thinh H. Ha, Wickneswari Ratnam, René E. Vaillancourt
2017
Hà Huy Thịnh, Lê Sơn
2017
Nguyễn Việt Cường Nguyễn Việt Tùng Nguyễn Thị Linh Đam Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển
2016
Nghiem QC, Griffin AR, Harwood CE, Harbard JL, Ha Huy T, Koutoulis A
2016
Đỗ Hữu Sơn, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Dương Hồng Quân, Nguyễn Quốc Toản, Trịnh Văn Hiệu
2016
Son Le, Wickneswari Ratnam, Christopher E. Harwood, Matthew J. Larcombe, Rod A. Griffin, Anthony Koutoulis, Jane L. Harbard, Koh Sin Cyer, Liew Wai Yee, Thinh Huy Ha, René E. Vaillancourt
2016
Triệu Thị Thu Hà, Phí Hồng Hải
2016
Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, Triệu Thị Thu Hà
2015
Griffin AR, Nghiem CQ, Harbard JL, Do HS, Harwood CE, Price A, Tran DV, Koutoulis A, Ha HT
2015
Nghiêm QC, Hà HT, C.E. Harwood, A.R. Griffin, J.L Harbard và Nguyễn Thị Xuân
2015
EK Sadanandan Nambiar, Christopher E Harwood and Nguyen Duc Kien
2015
Phi Hong Hai, La Anh Duong, Nguyen Quoc Toan, Trieu Thi Thu Ha
2015
Triệu Thị Thu Hà, Cấn Thị Lan
2015
Triệu Thị Thu Hà, Cấn Thị Lan và các cộng tác viên khác
2014
Triệu Thị Thu Hà, Cấn Thị Lan, Đồng Thị Ưng
2013
La Ánh Dương, Phí Hồng Hải, Hà Huy Thịnh
2013
Nghiem CQ, Harbard JL, Harwood CE, Griffin AR, Ha TH, Koutoulis A
2012
Lê Sơn, Dương Thị Hoa, Hà Huy Thịnh
2012
Griffin AR, Vuong TD, Vaillancourt RE, Harbard JL, Harwood CE, Nghiem CQ, Thinh HH
2012
Đoàn Ngọc Dao, Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh
2012
Le Dinh Kha, Chris E. Harwood, Nguyen Duc Kien, Brian S. Baltunis, Nguyen Dinh Hai, Ha Huy Thinh
2011
Nghiem CQ, Harwood CE, Harbard JL, Griffin AR, Ha TH, Koutoulis A
2010
N. D. Kien, G. Jansson, C. Harwood and C. Almqvist
2010
Griffin, AR and Vuong, TD and Harbard, JL and Wong, CY and Brooker, C and Vaillancourt, RE
2009
Nguyen D. Kien, Tran H. Quang, Gunnar Jansson, Chris Harwood, David Clapham, Sara von Arnold
2009
ND Kien, G Jansson, C Harwood and HH Thinh
2009
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn Chính
2008
Nguyen Duc Kien, Gunnar Jansson, Chris Harwood, Curt Almqvist and Ha Huy Thinh