VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

Vườn giống cây hạt Keo lá liềm - Vườn giống thế hệ 2 tại Hàm Thuận Nam – Bình Thuận
HDKH_vn

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã......

Vườn giống cây hạt Keo lá liềm - Vườn giống thế hệ 2 tại Cam Lộ, Quảng Trị
HDKH_vn

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã......

Vườn giống cây hạt Keo tai tượng - Vườn giống thế hệ 2 tại Bầu Bàng, Bình Dương
HDKH_vn

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn......