VƯỜN GIỐNG

Các vườn giống điển hình

Vườn giống cây hạt Keo tai tượng - Vườn giống thế hệ 2 tại Bầu Bàng, Bình Dương

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn......

Vườn giống cây hạt Keo tai tượng - Vườn giống thế hệ 2 tại Ba Vì

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn......

Vườn giống cây hạt Keo tai tượng - Vườn giống thế hệ 2 tại Ba Vì

Quyết định số: 507/QĐ-TCLN-PTR, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Mã số vườn......