Cung cấp các loại hạt giống cho nghiên cứu và trồng rừng như: Hạt Keo tai tượng, Bạch đàn urô, Bạch đàn caman, Keo lá tràm, Thông nhựa, Thông caribe, Bồ đề, Giáng hương, Mỡ, Sưa đỏ, …

Hiện nay, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại hạt giống cho nghiên cứu và trồng rừng......