HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Lâm nghiệp”

Ngày 11/09/2020, được ủy quyền của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Vụ Khoa học Công nghệ và......

Keo lai tam bội bất thụ - Đột phá mới trong nghiên cứu chọn tạo giống phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Chọn tạo giống tam bội là một hướng đi mới nhằm có được những giống có năng suất......

Hội nghị tổng kết đề án

Ngày 24/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết đề án......

Kết quả Hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ với tỉnh Tuyên Quang

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã......

HOẠT ĐỘNG KHÁC