HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Thư ngỏ của Tiến sỹ David Bush - Giám đốc Trung tâm hạt giống Úc CSIRO về Nguồn giống Keo tai tượng tốt nhất tại Việt Nam

16-11-2022

Toàn văn thư ngỏ của Tiến sỹ David Bush - Giám đốc Trung tâm hạt giống Úc CSIRO

Phần dịch thư ngỏ của Tiến sỹ David Bush - Giám đốc Trung tâm hạt giống Úc CSIRO