GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Keo lai MA1 - Giống TBKT

30-11--0001
Loài: Keo lai
Giống: MA1

Keo lai giống MA1

– Quyết định công nhận: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006

Tác giả:  Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả và cán bộ công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng (nay là Viện NC Giống & CNSH Lâm nghiệp).

– Vùng áp dụng: Ba Vì - Hà Tây, Vạn Xuân - Phú Thọ và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.