GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Các giống cây điển hình

Keo lai

Keo lai BV10 - Giống Quốc gia

Quyết định: 132/QĐ/BNN-KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000

Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy......

  Keo lai BV16 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 132/QĐ/BNN-KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000

  Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

  Keo lai BV32 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 132/QĐ/BNN-KHCN, ngày 17 tháng 01 năm 2000

  Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

  Keo lai BV33 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 1998/QĐ/BNN-KHCN, ngày 11 tháng 07 năm 2006.

  Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải.

  Keo lai BV71 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 3893/QĐ/BNN-TCLN, ngày 20 tháng 09 năm 2016

  Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải......

  Keo lai BV73 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 3893/QĐ/BNN-TCLN, ngày 20 tháng 09 năm 2016.

  Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đình Hải và tập thể......