GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Các giống cây điển hình

Mắc ca

Mắc ca 842 - Giống TBKT

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình......

  Mắc ca 246 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

  Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang......

  Mắc ca 816 - Giống Quốc gia

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

  Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang......

  Mắc ca Daddow - Giống TBKT

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

  Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ......

  Mắc ca OC - Giống Quốc gia

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013

  Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang......

  Mắc ca 849 - Giống TBKT

  Quyết định: 2040/QĐ/BNN-TCLN ngày 01 tháng 09 năm 2011

  Tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà......