GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Các giống cây điển hình

Bạch đàn lai

Bạch đàn lai UP35 - Giống Quốc gia

Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai......

  Bạch đàn lai UP54 - Giống TBKT

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013 và 761/QĐ-BNN-TCLN, ngày 6 tháng 3 năm 2019.

  Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên,......

  Bạch đàn lai UP72 - Giống TBKT

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013 và 761/QĐ-BNN-TCLN, ngày 6 tháng 3 năm 2019.

  Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên.

  Địa......

  Bạch đàn lai UP99 - Giống TBKT

  Quyết định: 65/QĐ/BNN-TCLN ngày 11 tháng 11 năm 2013 và 761/QĐ-BNN-TCLN, ngày 6 tháng 3 năm 2019.

  Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn,......