GIỐNG ĐIỂN HÌNH

Các giống cây điển hình

Keo lá tràm

Keo lá tràm Clt7 - Giống Quốc gia

Quyết định: 2763/QĐ-BNN-LN, ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí......