SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Cung cấp Cây giống Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lá liềm phục vụ trồng rừng

17-03-2019

Hiện nay, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Keo lai (Acacia hybrid), Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Keo tai tượng (Acacia mangium), Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) phục vụ trồng rừng.

Tiêu chuẩn cây giống Keo lai được tuân theo TCVN 11570-2:2016 (Giống cây Lâm nghiệp - Cây giống Keo lai - Phần 2: Keo lai).

Tiêu chuẩn cây giống Keo lá liềm và Keo lá tràm tuân theo TCVN 11570-3:2017: (Giống cây lâm nghiệp - Cây giống Keo - Phần 3: Keo lá liềm và Keo lá tràm).