SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Cung cấp Cây giống các loài Bạch đàn trồng rừng

17-03-2019

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cung cấp Cây giống Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla), Bạch đàn caman (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Bạch đàn pelita (Eucalyptus pellita F. Muell), Bạch đàn lai (Eucalyptus hybrid) phục vụ trồng rừng.

Tiêu chuẩn cây giống Bạch đàn lai được tuân theo TCVN 11571-1:2016 (Giống cây lâm nghiệp - Cây giống bạch đàn - Phần 1: Bạch đàn lai).

Tiêu chuẩn cây giống Bạch đàn urô và Bạch đàn caman được tuân theo TCVN 11571-2:2017 (Giống cây lâm nghiệp - Cây giống bạch đàn - Phần 2: Bạch đàn urophylla và bạch đàn camaldulensis).